Adatvédelmi szabályzatunk

NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKE MÉHÉSZEGYESÜLET ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 

8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.

 

2018.05.02.

1. Bevezetés

A Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) megalkotta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, melynek célja, hogy – összhangban a hatályos jogszabályokkal, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (2016. április 27.) (GDPR) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltakkal – az Érintett részére a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, valamint elősegítse az Érintett jogainak a gyakorlását.

Jelen tájékoztató közzétételre kerül az Adatkezelő honlapján, illetve az Érintett részére annak kérésére meg kell küldeni.

2. Fogalommeghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3. Az Adatkezelő megnevezése:

Szervezet neve: Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.

Bejegyző határozat száma: 20-Pk-60062/2012/4

Nyilvántartási szám: 20-02-2623

Szervezet adószáma: 18399659-1-20

Bírósági nyilvántartási szám:2623

E-mail cím:soma6868@freemail.hu

Az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ban meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni a személyes adatokat.

4. Az adatkezelés célja:

Az egyesületi tagok esetében:

 • az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes adataikkal az egyesület céljának elérése érdekében
 • a tagok támogatáshoz való hozzájutásának megvalósítása
 • a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
 • a tagok elért eredményeinek, elismeréseinek nyilvántartása

Az egyesület rendezvényein résztvevők esetében:

 • a résztvevők azonosítása, a programról való értesítése, a programok megörökítése felvétel készítésével

 

Adatkezelő honlapján - http://nkmeheszegyesulet.hu/ - a hirdetést feladók esetében:

 • a hirdetés feladásához Adatkezelő nem kér kötelezően semmilyen személyes adatot a hirdetés feladójától, azonban a hirdetés feladója által beküldött hirdetés szövegében szerepelhet a hirdetés feladója által megadott személyes adat
 • ezen személyes adatokkal Adatfeldolgozó a hirdetési felületen való megjelenítésen kívül nem végez adatkezelést
 • ezen adatkezelés célja a honlapon való megjelenés, a hirdetés célkitűzésének megvalósítása, így például hirdető részéről az esetleges eladás

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az egyesület tagjainak és az egyesület rendezvényein résztvevőknek az önkéntes hozzájárulása, mely hozzájárulást az Érintett a lentebb megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatkezelési szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az egyesület tagja a belépési nyilatkozat mellékleteként szereplő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat elolvasásával és aláírásával, az egyesület rendezvényein résztvevő szintén hozzájáruló nyilatkozat elolvasásával és aláírásával – adja meg.

Az adatkezelés jogalapja a hirdetést feladók esetében az önkéntes hozzájárulás, mely a hirdetés feladással, mint önkéntes cselekménnyel valósul meg.

6. A kezelt adatok köre:

Az egyesületi tagok esetében:

 • név, születési név
 • anyja neve
 • születési hely és idő
 • személyazonosító igazolványszám
 • lakóhely, tartózkodási hely
 • telefonszám és e-mail cím
 • adóazonosító jel
 • adószám
 • MVH regisztrációs szám
 • Tenyészetkód (TIR/ENAR) szám
 • méhcsaládszám
 • telephely
 • befizetett tagdíj összege

Az egyesület rendezvényein résztvevők esetében:

 • név
 • születés hely és idő
 • anyja neve
 • lakóhely és tartózkodási hely
 • telefonszám, e-mail cím
 • képmás

Adatkezelő honlapján - http://nkmeheszegyesulet.hu/ - a hirdetést feladók esetében:

 • a hirdetésben szereplő - a hirdetés feladója által megadott - személyes adatok

Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az Érintett felel.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel.

7. Adattovábbítás:

Adatkezelő az általa kezelt adatok közül az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, mint az egyesületi tagok támogatáshoz való hozzájutásának megvalósítása, jogosult az ahhoz szükséges adatokat - név, lakóhely vagy tartózkodási hely, méhcsaládszám, befizetett tagdíj összege - adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak - Országos Magyar Méhészeti Egyesület (1094 Budapest, Viola u. 50.) (a továbbiakban: OMME) - átadni. A személyes adatok OMME részére történő továbbítása kizárólag az OMME tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok esetén lehetséges.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

8. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik.

Az egyesület rendezvényein résztvevők esetében a rendezvény lebonyolítása után a személyes adatok a képmás kivételével törlésre kerülnek.

A hirdetést feladók esetében a hirdetés feladásától számított egy év elteltével.

9. Az Érintett jogai:

a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;

b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;

c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;

d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől;

e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon;

f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;

g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;

h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

10. A törléshez való jog:

Az egyesületi tagok, illetve az egyesület rendezvényein résztvevők jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az általános adatvédelmi rendeletben részletezett indokok valamelyike fennáll.

11. A tájékoztatáshoz való jog

Személyes adataik kezeléséről az egyesületi tagok, illetve az egyesület rendezvényein résztvevők tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az egyesületi tagoknak, illetve az egyesület rendezvényein résztvevőknek az Adatkezelő általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.

Az Érintettet jogszabály alapján megillető információkat és az Érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthatunk fel, vagy

b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A felszámítható díj mértéke: 5000,- Ft

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha Adatkezelőnek megalapozott kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az Adatkezelő további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

12. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett panaszt szeretne tenni a személyes adatainak használatával, feldolgozásával kapcsolatban, vagy más módon elégedetlen Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával, lépjen kapcsolatba a lakóhelye szerinti felügyeleti hatósággal:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszám: +36-1-391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a jogszabálynak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogait.

 

Nagykanizsa, 2018.05.02.                          

                                                                          

 

Létrehozva: 2018-12-17
Utoljára módosítva: 2019-01-10